Valdymas

LRT valdymo struktūrą sudaro aukščiausias kolegialus organas LRT taryba ir generalinis direktorius, kuris LRT vadovauja ir jai atstovauja, skiriamas LRT tarybos ir yra jai atskaitingas.

LRT taryba

LRT taryba yra aukščiausias kolegialus organas, vykdantis LRT valdymo ir priežiūros funkcijas ir atstovaujantis visuomenės interesams. LRT Taryba renka generalinį direktorių ir prižiūri, kaip vykdoma misija. LRT taryba sudaroma 6 metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros asmenybių.

Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Tarybos posėdžius. Tarybos darbo reglamente nustatytais atvejais gali būti rengiami vieši posėdžiai, transliuojami LRT interneto svetainėje. Visi posėdžiai protokoluojami. Tarybos nutarimai, jei juose nėra konfidencialios informacijos, skelbiami LRT interneto svetainėje LRT įstatuose nustatyta tvarka.

LRT taryba formuoja LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinę strategiją, prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai, kaip laikomasi LRT veiklos principų, turinio bei kitų reikalavimų.

LRT taryba viešo konkurso būdu skiria ir atleidžia LRT generalinį direktorių, taip pat LRT etikos kontrolierių, LRT vidaus audito tarnybos vadovą.

Kamera. E. Blaževič.jpg

LRT tarybos nariai

Tarybos pirmininkas
Eugenijus Valatka
Tarybos pirmininko pavaduotoja
Irena Vaišvilaitė
LR Seimo deleguotas atstovas
Renaldas Gudauskas
LR Seimo deleguotas atstovas
Deimantas Jastramskis
LR Seimo deleguota atstovė
Laura Matjošaitytė
LR Seimo deleguotas atstovas
Juozas Pabrėža
LR Prezidento deleguota atstovė
Rėda Brandišauskienė
LR Prezidento deleguotas atstovas
Mindaugas Jurkynas
LR Prezidento deleguotas atstovas
Giedrius Jucevičius
LR Prezidento deleguota atstovė
Renata Šerelytė-Mendeikienė
Visuomeninių organizacijų deleguotas atstovas
Darijus Beinoravičius
Visuomeninių organizacijų deleguotas atstovas
Jonas Staselis
LRT tarybos dokumentai
LRT tarybos darbo reglamentas
Skaityti
Tarybos komitetų darbo reglamentas
Skaityti

LRT tarybos komitetai

Prie LRT tarybos veikia Audito ir rizikos valdymo, Pirkimų ir investicijų politikos bei Turinio komitetai, kuriuos steigia LRT taryba, bei skiria šių komitetų pirmininkus. LRT taryba gali steigti ir kitus nuolatinius ar laikinus Tarybos komitetus ir darbo grupes.

Audito ir rizikos valdymo komiteto nariai:

 • Juozas Pabrėža, narys

 • Laura Matjošaitytė, narė

 • Daiva Rakauskaitė, nepriklausoma narė

 • Rimas Kanevičius, nepriklausomas narys

Pirkimų ir investicijų politikos komiteto nariai:

 • Mindaugas Jurkynas, pirmininkas
 • Darijus Beinoravičius, narys
 • Deimantas Jastramskis, narys
 • Dr. Asta Klimavičienė, nepriklausoma narė
 • Gediminas Almantas, nepriklausomas narys

Turinio komiteto nariai:

 • Renata Šerelytė-Mendeikienė, narė
 • Renaldas Gudauskas, narys
 • Irena Vaišvilaitė, narė
 • Jonas Staselis, narys

LRT vadovybė

Nuo 2018 m. balandžio LRT vadovauja Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, LRT tarybos perrinkta antrai LRT generalinės direktorės kadencijai eiti pareigas nuo 2023 m. spalio mėnesio 17 dienos. Pagal įstatymą, LRT generalinis direktorius renkamas 5 metų kadencijai. Jis atsako už LRT veiklą, transliuojamas programas ir LRT tarybos nutarimų įgyvendinimą.

5fca1b80f253a461408352.jpeg

LRT vadovybę sudaro:

 • Generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
 • Generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas
 • Televizijos programų departamento vadovas Andrius Korenka
 • TV naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė
 • Radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis
 • Interneto departamento vadovas Ričardas Baltaduonis
 • Administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas dr. Tomas Rytel
 • Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Rūta Putnikienė

Su visa LRT struktūra susipažinkite čia.

Etikos kontrolierius

LRT etikos kontrolierius, vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo, teisingumo, nepriklausomumo ir viešumo principais, prižiūri, kaip LRT žurnalistai laikosi LRT žurnalistų etikos kodekse nustatytų pagrindinių profesinės etikos taisyklių bei principų, skatina laikytis profesinės etikos, pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo.

Etikos kontrolierių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT paskelbus viešą atranką, LRT taryba etikos kontroliere patvirtino Dainą Eleną Andrikienę.

MicrosoftTeams-image (19).png

LRT etikos kontrolieriaus veiklos nuostatai
Skaityti
Etikos pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašas
Skaityti
Etikos kontrolierės sprendimai

Vidaus audito tarnyba

LRT vidaus audito tarnyba, vykdydama nepriklausomą ir objektyvią vertinimo ir konsultavimo veiklą, padeda didinti LRT veiklos veiksmingumą, skatina tobulinti veiklos procesus ir teikia Tarybai užtikrinimą, kad LRT tikslai siekiami efektyviausiomis priemonėmis. Vidaus auditas prisideda prie LRT tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertindamas LRT valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

LRT vidaus audito tarnybos veiklos nuostatai
Skaityti
LRT struktūra