LRT įstatymas
Skaityti

Lietuvos respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

    1. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-26

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2319; Žin. 1996, Nr.103-0, i. k. 0961010ISTA00I-1571

Nauja redakcija nuo 2021-01-01: Nr. XIII-2929, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10874

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMAS

1996 m. spalio 8 d. Nr. I-1571 Vilnius

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

 1. Šis įstatymas nustato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) teisinį statusą, valdymo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, LRT pareigas, teises ir atsakomybę.
 2. LRT savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip, taip pat LRT įstatais.

2 straipsnis. LRT samprata ir statusas LRT yra nepriklausoma viešoji įstaiga, kurios vienintelė savininkė yra valstybė.

3 straipsnis. LRT veiklos principai

 1. LRT savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, atskaitomybės, skaidrumo, efektyvumo, demokratijos, objektyvumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo ir kitais teisinės valstybės principais. LRT užtikrina žodžio ir kūrybos laisvę.
 2. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove, šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. LRT rengiamose ir (ar) skleidžiamose (arba transliuojamose) radijo ir televizijos programose (toliau – LRT programos) ir LRT interneto svetainėje turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai. LRT programose ir LRT interneto svetainėje dalyvauti ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. LRT programose ir LRT interneto svetainėje turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.
 3. LRT programų priėmimo zona aprėpia visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

4 straipsnis. LRT programų ir LRT interneto svetainės turinio reikalavimai

 1. LRT programose ir LRT interneto svetainėje turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė. LRT programų ir LRT interneto svetainės turinys turi būti skirti įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. LRT programose ir LRT interneto svetainėje neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms. LRT informacinėse programose, komentaruose ir LRT interneto svetainėje pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios turi būti autorizuotos, patikrintos ir išsamios.
 2. LRT programose pirmenybė teikiama nacionalinei kultūrai, taip pat informacinėms, pasaulio kultūros, publicistikos, analizės, pažintinėms, šviečiamosioms, meno ir sporto programoms.
 3. Europos audiovizualinių kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų audiovizualinių kūrinių LRT televizijos programose mastus nustato Visuomenės informavimo įstatymas. Europos audiovizualinių kūrinių rodymas turi atitikti kryptingą Europos kultūros sklaidos politiką. LRT transliuojamų programų ir LRT interneto svetainės turinys turi atverti Europos tautų istorijos ir dabarties įvairovę.
 4. Audiovizualiniai kūriniai, transliuojami ne lietuvių kalba, turi būti verčiami į lietuvių kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais. Kokia dalis ne lietuvių kalba transliuojamų audiovizualinių kūrinių turi būti verčiama į lietuvių kalbą arba kokia dalis rodoma su lietuviškais subtitrais, nustato LRT taryba (toliau – Taryba).

5 straipsnis. LRT teisės ir pareigos

 1. LRT yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Lietuvos radijo ir televizijos teisių ir pareigų perėmėja. Negali būti jokių kitų LRT dalininkų. LRT visuotinio susirinkimo funkcijos pavedamos Tarybai.
 2. LRT turi leidybos teisę, taip pat turi teisę nemokamai įrašyti ir transliuoti Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžius, iškilmingus valstybės aktus ir disponuoti įrašais savo nuožiūra.
 3. LRT turi teisę teikti teleteksto paslaugas, laisvai rengti ir rodyti trumpus (ne ilgesnius kaip 90 sekundžių) naujienų pranešimus apie visuomenei reikšmingus Lietuvos ir kitų valstybių politikos ar kitokius įvykius, kultūros, sporto ar kitus renginius, apie kuriuos teikti informaciją visuomenei kiti televizijos transliuotojai yra įsigiję išimtinę teisę.
 4. LRT turi teisę rengti konkursus, festivalius, konferencijas, seminarus, įkurti meno kolektyvus, nustatyti tiesioginius ryšius su užsienio organizacijomis ir kompanijomis, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, organizuoti radijo ir televizijos programas ar atskiras programas užsieniui, susitarimų pagrindu retransliuoti užsienio radijo ir televizijos programas ar atskiras programas, steigti filialus, korespondentų punktus, leisti informacinius leidinius apie savo veiklą.
 5. LRT turi teisę radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais antžeminiais analoginiais radijo dažniais (kanalais) transliuoti dvi televizijos ir keturias radijo programas. LRT parengtų televizijos programų transliavimui užtikrinti LRT taip pat turi būti skirti radijo dažniai (kanalai), reikalingi vienam nacionalinės aprėpties antžeminiam skaitmeninės televizijos tinklui. Per šį tinklą turi būti transliuojamos tik LRT parengtos radijo ir televizijos programos ir šį tinklą draudžiama naudoti kitai ūkinei komercinei veiklai ar kitoms radijo ir televizijos programoms retransliuoti. Jeigu programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti nenaudojami radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatyti elektroninių ryšių ištekliai, LRT transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo ir televizijos programų skaičius neribojamas. LRT turi teisę radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais antžeminiais skaitmeniniais radijo dažniais (kanalais) transliuoti radijo ir televizijos programas, kurių skaičių nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisija, gavusi Tarybos siūlymą, priimtą atsižvelgus į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme LRT skirtas lėšas. Šioms nuostatoms įgyvendinti reikalingas teises pirmumo tvarka LRT suteikia Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Visuomenės informavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.
 6. Paslaugas, kurių reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, ir paslaugas, skirtas radijo ir televizijos programų signalams elektroninių ryšių tinklais perduoti visuomenei, teikia AB Lietuvos radijo ir televizijos centras. Šių paslaugų teikimo, kompensavimo už jas tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
 7. LRT suteikia laiką Respublikos Prezidentui kalbėti šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo nustatyta tvarka. Seimo, Vyriausybės ar Seimo opozicijos lyderio prašymu LRT pagal galimybes kuo greičiau suteikia laiką oficialiems Seimo, Vyriausybės ar Seimo opozicijos pranešimams.
 8. LRT suteikia laiką Lietuvos tradicinėms ir valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms religinėms apeigoms transliuoti dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 9. LRT rengia tautinėms mažumoms skirtas programas ir LRT interneto svetainės turinį, suteikdama galimybę skleisti tautinių mažumų kultūrą.
 10. LRT televizijos programas pritaiko klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Tokių televizijos programų transliacijų, kurių kartojimas neįskaičiuojamas į šioje dalyje nustatytą minimalų klausos ir regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką, trukmė per mėnesį turi sudaryti:
 1. programos su lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip 50 procentų viso mėnesio transliavimo laiko;
 2. programos, verčiamos į lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 procentų viso mėnesio transliavimo laiko;
 3. programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10 procentų viso mėnesio transliavimo laiko.
 1. LRT suteikia laiką rinkimų politinės kampanijos metu kandidatams į Respublikos Prezidentus, politinėms partijoms, visuomeniniams rinkimų komitetams ir jų keliamiems kandidatams į Seimo arba savivaldybių tarybų narius ar savivaldybių tarybų narius – merus Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. LRT suteikia laiką referendumų iniciatyvinėms grupėms, jų oponentams, taip pat rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvaujantiems kandidatams ir kandidatų sąrašams (kandidatų sąrašų deleguotiems atstovams) Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. LRT naudojamuose kanaluose be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms radijo ir televizijos stotims.
 3. LRT gali transliuoti savo programas į užsienio valstybes.

6 straipsnis. Reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai LRT programose ir LRT interneto svetainėje

 1. Reklama, politinė reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai ar kitoks panašaus pobūdžio viešosios informacijos rengimas ir skleidimas už atlygį ar nemokamai LRT programose ir LRT interneto svetainėje draudžiami, išskyrus atvejus, kai reklamą ir komercinius audiovizualinius pranešimus ar transliacijų rėmimo pranešimus LRT skleidžia Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis, vykdydama sutartinius įsipareigojimus dėl sporto, kultūros ar kitų visuomenei aktualių renginių transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo.
 2. LRT programose ir LRT interneto svetainėje gali būti skleidžiama kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija.
 3. Kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija – už užmokestį ar kitokį atlygį arba nemokamai viešai skleidžiama informacija, kuria siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą arba tokios veiklos iniciatyvas. LRT programose ir LRT interneto svetainėje, skelbiant kultūrinę, socialinę ir šviečiamąją informaciją ar transliuojant kultūros ir sporto renginius, gali būti pateikiami tokios informacijos ar renginių rėmėjų pavadinimai ir logotipai. Už šios informacijos skleidimą gali būti mokamas atlygis LRT. Kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos skleidimo tvarką ir sąlygas nustato Taryba, o šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

7 straipsnis. LRT programų ir (ar) atskirų programų ir LRT interneto svetainėje skelbiamo turinio rėmimas LRT programos ir (ar) atskiros programos ir LRT interneto svetainėje skelbiamas turinys negali būti remiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis LRT vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl sporto, kultūros ar kitų visuomenei aktualių renginių transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo.

8 straipsnis. LRT veiklos ypatumai darbuotojų streiko metu ar ypatingomis situacijomis

 1. Streikuojant LRT darbuotojams, privalo būti užtikrintas Tarybos nustatytos informacijos teikimas klausytojams, žiūrovams ir skaitytojams LRT programose ir LRT interneto svetainėje.
 2. Gaivalinių nelaimių, epidemijų, nepaprastosios ar karo padėties atveju LRT privalo skelbti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros oficialius pranešimus.

II SKYRIUS

LRT VALDYMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

9 straipsnis. LRT organai LRT organai yra Taryba ir LRT generalinis direktorius. LRT organų sudarymą, kompetenciją, funkcijas ir veiklą nustato šis įstatymas ir LRT įstatai.

10 straipsnis. Taryba

 1. Taryba yra aukščiausiasis kolegialus organas, vykdantis LRT valdymo ir priežiūros funkcijas ir atstovaujantis visuomenės interesams. Taryba privalo veikti LRT ir visos visuomenės naudai, laikytis įstatymų, LRT įstatų ir kitų teisės aktų. Taryba sudaroma iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų, skiriamų 6 metų kadencijai. Tarybos narys pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 2. Tarybą sudaro: keturi Respublikos Prezidento paskirti asmenys; keturi Seimo paskirti asmenys (du skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų); keturis narius (po vieną) skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija. Tarybos nariai skiriami juos skiriančių institucijų nustatyta tvarka. Tarybos nariai išsirenka ir paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma 3 metams skiria Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tuo atveju, kai išrinkto ir paskirto Tarybos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo likęs kadencijos laikotarpis yra mažesnis negu 3 metai, jie savo pareigas eina iki savo, kaip Tarybos nario, kadencijos pabaigos. Tuo atveju, kai jie, nesibaigus Tarybos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo 3 metų kadencijai, paskiriami į Tarybos nario pareigas antrai kadencijai, jie Tarybos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo pareigas nenutrūkstamai eina visą 3 metų kadenciją.
 3. Į Tarybos narius gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 5 metų darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.
 4. Jeigu asmuo, paskirtas Tarybos nariu, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis privalo sustabdyti savo narystę šioje organizacijoje buvimo Tarybos nariu laikotarpiui. Tarybos nariais negali būti: Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, LRT generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas ar kitas LRT darbuotojas, asmenys, susiję su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais darbo santykiais, radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, informacinės visuomenės informavimo priemonių (juridinių asmenų) valdytojai ir (ar) jų dalyviai, valdymo organų nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metai.
 5. Tarybos narys negali būti atšauktas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, jeigu Tarybos narys atšaukiamas jį paskyrusios institucijos sprendimu, kai:
 1. jis be pateisinamos priežasties daugiau kaip 4 mėnesius nedalyvauja Tarybos darbe;
 2. jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
 3. jis netenka nepriekaištingos reputacijos arba paaiškėja, kad jis neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų;
 4. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priima sprendimą dėl Tarybos nario Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų šiurkštaus pažeidimo.
 1. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
 1. jis atsistatydina;
 2. pasibaigia jo kadencija;
 3. jis miršta;
 4. priimamas sprendimas dėl Tarybos nario atšaukimo šio straipsnio 5 dalyje numatytu pagrindu.
 1. Kai Taryboje atsiranda laisva vieta, Tarybos pirmininkas kreipiasi į instituciją, paskyrusią trūkstamą Tarybos narį, prašydamas paskirti naują Tarybos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas Tarybos narys, kurio įgaliojimai nutrūko nepasibaigus kadencijai, pabaigos.
 2. Taryba turi teisę atsistatydinti in corpore nepasibaigus Tarybos narių kadencijai. Jeigu Taryba atsistatydina in corpore, visų Tarybos narių įgaliojimai nutrūksta, kai iš naujo sudaryta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį.
 3. Kai Taryba atsistatydina in corpore, naujos Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas. Seimo Kultūros komitetas ne vėliau kaip per 10 dienų kreipiasi į institucijas, paskyrusias Tarybos narius, prašydamas per ne ilgesnį negu vieno mėnesio laikotarpį paskirti Tarybos narius. Seimo Kultūros komitetas kviečia pirmąjį Tarybos posėdį, kuriame Tarybos nariai išsirenka Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Tarybos pirmininko pavaduotojas išrenkamas tokia pačia tvarka Tarybos pirmininko teikimu.
 4. Taryba veikia pagal Tarybos darbo reglamentą, tvirtinamą Tarybos.
 5. Taryba finansuojama iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto. Lėšos, skirtos Tarybai, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos tik įstatymų numatytoms Tarybos funkcijoms atlikti.
 6. Taryba kiekvienais metais atlieka savo veiklos analizę ir įsivertinimą; ne rečiau kaip kartą per 4 metus įsivertinimui yra pasitelkiami nepriklausomi išorės ekspertai.

11 straipsnis. Tarybos funkcijos, teisės ir atskaitomybė

 1. Taryba:
 1. formuoja LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinę strategiją;
 2. prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai, kaip laikomasi LRT veiklos principų, LRT programų ir LRT interneto svetainės turinio reikalavimų bei teisės aktuose viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui keliamų reikalavimų;
 3. steigia nuolatinius Audito ir rizikos valdymo, Pirkimų ir investicijų politikos bei Turinio komitetus, skiria šių komitetų pirmininkus iš Tarybos narių ir tvirtina komitetų narius, komitetų darbo reglamentus;
 4. steigia kitus nuolatinius ir (ar) laikinus Tarybos komitetus ir darbo grupes, skiria šių komitetų ir darbo grupių pirmininkus, tvirtina komitetų ir darbo grupių narius, komitetų darbo reglamentus;
 5. priima viešo konkurso LRT generalinio direktoriaus, LRT etikos kontrolieriaus, LRT vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašus ir viešai juos skelbia LRT interneto svetainėje;
 6. viešo konkurso būdu skiria ir atleidžia LRT etikos kontrolierių, nustato jam darbo užmokestį;
 7. LRT etikos kontrolieriaus teikimu tvirtina LRT žurnalistų etikos kodeksą;
 8. viešo konkurso būdu skiria ir atleidžia LRT vidaus audito tarnybos vadovą, nustato jam darbo užmokestį;
 9. viešo konkurso būdu skiria ir atleidžia LRT generalinį direktorių, nustato jam darbo užmokestį;
 10. nustato LRT generalinio direktoriaus pavaduotojų skaičių;
 11. sprendžia kitus LRT įstatuose Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
 1. Taryba LRT generalinio direktoriaus teikimu:
 1. nustato LRT programų mastą ir struktūrą, LRT programų transliavimo trukmę; kiekvienais metais tvirtina LRT programų sudėtį ir jos pakeitimus;
 2. nustato LRT programų skaičių ir paskirtį;
 3. tvirtina LRT įstatus;
 4. svarsto ir tvirtina LRT veiklos kasmetinius planus;
 5. tvirtina LRT administracijos – LRT įstatuose nustatyta tvarka sudaromo struktūrinio padalinio, kurio paskirtis užtikrinti LRT ir jo valdymo organų veiklą, – teikiamas LRT metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas;
 6. svarsto ir tvirtina metines LRT veiklos ataskaitas;
 7. tvirtina LRT nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą;
 8. tvirtina LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, taip pat darbuotojų, priimamų konkurso tvarka, pareigybių skaičių;
 9. tvirtina konkursų LRT programoms rengti rezultatus;
 10. tvirtina kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos skleidimo tvarkos aprašą;
 11. tvirtina LRT etikos kontrolieriaus veiklos nuostatus;
 12. tvirtina LRT vidaus audito tarnybos veiklos nuostatus;
 13. tvirtina LRT administracijos parengtas viešo konkurso finansinių ataskaitų auditui atlikti sąlygas;
 14. skiria ir atleidžia LRT generalinio direktoriaus pavaduotojus.
 1. Tarybos nutarimai jos kompetencijos klausimais kitiems LRT organams, LRT darbuotojams ir LRT yra privalomi. Šiame įstatyme, LRT įstatuose ar Tarybos nutarimuose numatytais atvejais Taryba, siekdama gauti ekspertines rekomendacijas, sudaro nuolatinius ir laikinus Tarybos komitetus ir darbo grupes. Nuolatinių Tarybos komitetų nariais skiriami ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai ir ne daugiau kaip 3 nepriklausomi nariai. Nuolatiniai Tarybos komitetai veikia pagal Tarybos patvirtintą komiteto darbo reglamentą. Taryba, priimdama nutarimus, atsižvelgia į komitetų ir darbo grupių pateiktas išvadas ir rekomendacijas.
 2. Jeigu LRT generalinis direktorius nesutinka su Tarybos nutarimu, jis gali kreiptis į Tarybą su motyvuotu prašymu persvarstyti nutarimą, išskyrus Tarybos nutarimą dėl Tarybos atsistatydinimo. Taryba privalo ne vėliau kaip per 10 dienų apsvarstyti LRT generalinio direktoriaus prašymą. Jeigu pakartotinai už tą patį nutarimą balsavo daugiau kaip pusė visų Tarybos narių, LRT generalinis direktorius nutarimą privalo vykdyti.
 3. Taryba turi teisę siųsti savo atstovus į LRT administracijos posėdžius, taip pat gauti iš LRT administracijos, LRT vidaus audito tarnybos, LRT etikos kontrolieriaus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, būtiną Tarybos funkcijoms atlikti.
 4. Taryba kiekvienais metais iki liepos 1 dienos paskelbia ir pateikia Seimui metinę LRT veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos. Ataskaitoje privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios buvo gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu. Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms teikti, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įstaigos išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas. Tarybos pirmininkas kartą per metus už LRT veiklą atsiskaito Seimo posėdyje.

12 straipsnis. Tarybos posėdžiai ir nutarimų priėmimas

 1. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Tarybos pirmininkas, o kai jis neina pareigų, – Tarybos pirmininko pavaduotojas savo iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių reikalavimu.
 2. Tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
 3. Tarybos nutarimai priimami daugiau kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje ir 17 straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos posėdžio pirmininko balsas.
 4. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis.
 5. Tarybos darbo reglamente nustatytais atvejais gali būti rengiami vieši Tarybos posėdžiai, kurie gali būti tiesiogiai transliuojami LRT interneto svetainėje.
 6. Tarybos nutarimai skelbiami LRT interneto svetainėje LRT įstatuose nustatyta tvarka.

13 straipsnis. LRT generalinis direktorius

 1. LRT vadovauja ir jam atstovauja LRT generalinis direktorius. Generalinis direktorius atsako už LRT veiklą, LRT parengtas ir transliuojamas programas, taip pat už Tarybos nutarimų įgyvendinimą.
 2. LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu 5 metams į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba. Nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, rengiamas naujas konkursas. Generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Valstybės tarnybos įstatyme.
 3. LRT generalinio direktoriaus pavaduotoju gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Valstybės tarnybos įstatyme. Generalinio direktoriaus pavaduotojai skiriami į pareigas generalinio direktoriaus kadencijos laikotarpiui.
 4. Jeigu asmuo, išrinktas LRT generaliniu direktoriumi, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis privalo sustabdyti savo narystę šioje organizacijoje darbo generaliniu direktoriumi laikotarpiui. Be to, generaliniu direktoriumi negali būti renkami Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Asmenys, susiję su radijo ir televizijos programų transliuotojais darbo santykiais, taip pat radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, informacinės visuomenės informavimo priemonių (juridinių asmenų) valdytojai ir jų dalyviai, valdymo organų nariai, Tarybos nariai nedelsdami turi atsisakyti einamų pareigų po paskyrimo generaliniu direktoriumi. Generaliniu direktoriumi negali būti renkami auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metai. Generalinis direktorius negali dirbti verslo, komercijos ar kitokiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį, nustatytą pagal einamas pareigas, ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą ir autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą.
 5. LRT generalinis direktorius dėl Tarybos pareikšto nepasitikėjimo juo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių.
 6. LRT generalinis direktorius gali atsistatydinti nepasibaigus jo kadencijai. Atsistatydinus generaliniam direktoriui, iš pareigų atleidžiami ir generalinio direktoriaus pavaduotojai.
 7. Tarybai atsistatydinus in corpore, LRT generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) atleidžiami iš pareigų. Tarybai ar generaliniam direktoriui atsistatydinus arba pasibaigus generalinio direktoriaus kadencijai, jam mirus ar netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, Taryba paveda generaliniam direktoriui ar kitam asmeniui laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas, iki bus paskirtas naujas generalinis direktorius.
 8. LRT generalinio direktoriaus įgaliojimai nutrūksta, kai:
 1. pasibaigus jo kadencijai jis atleidžiamas iš pareigų;
 2. jis miršta;
 3. jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
 4. jis atleidžiamas iš pareigų jam atsistatydinus;
 5. jis atleidžiamas iš pareigų dėl pareikšto nepasitikėjimo juo.

14 straipsnis. LRT generalinio direktoriaus funkcijos, teisės ir atskaitomybė

 1. LRT generalinis direktorius:
 1. vadovauja LRT veiklai, atstovauja LRT šalyje, užsienyje ir tarptautinėse organizacijose, taip pat teisme, nustato ir tvirtina LRT struktūrą, sudaro sutartis, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
 2. įgyvendina LRT tikslus, uždavinius ir Tarybos nustatytą strategiją;
 3. organizuoja Tarybos nutarimų įgyvendinimą;
 4. Tarybos prašymu informuoja Tarybą apie įstatymuose numatytų LRT funkcijų, Tarybos nutarimų vykdymą;
 5. sprendžia kitus LRT įstatuose generalinio direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus.
 1. LRT generalinis direktorius gauna Tarybos nutarimus ir su jais susipažįsta, taip pat susipažįsta su LRT etikos kontrolieriaus, LRT vidaus audito tarnybos vadovo ataskaitomis, kita informacija, būtina jo funkcijoms atlikti, be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos ir komitetų posėdžiuose.
 2. LRT generalinis direktorius rengia ir teikia Tarybai tvirtinti metinę LRT veiklos ataskaitą.

15 straipsnis. LRT etikos kontrolierius

 1. LRT etikos kontrolierius, vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo, teisingumo, nepriklausomumo ir viešumo principais, prižiūri, kaip LRT žurnalistai laikosi Visuomenės informavimo etikos kodekso, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos dėl žurnalistikos etikos ir LRT žurnalistų etikos kodekse nustatytų pagrindinių profesinės etikos taisyklių bei principų, skatina laikytis profesinės etikos, pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo.
 2. LRT etikos kontrolierių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT etikos kontrolierius pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 3. LRT etikos kontrolieriumi gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis humanitarinių ar socialinių mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Valstybės tarnybos įstatyme.
 4. Jeigu asmuo, paskirtas LRT etikos kontrolieriumi, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis sustabdo savo narystę šioje organizacijoje buvimo LRT etikos kontrolieriumi laikotarpiui. LRT etikos kontrolieriumi negali būti skiriami Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, žurnalistų etikos inspektorius, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, savivaldybių tarybų nariai, LRT generalinis direktorius, jo pavaduotojas ar kitas LRT darbuotojas, taip pat asmenys, susiję su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais darbo santykiais, taip pat radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, informacinės visuomenės informavimo priemonių (juridinių asmenų) valdytojai ir (ar) jų dalyviai, valdymo organų nariai, Tarybos nariai, auditoriai ar audito įmonių darbuotojai, dalyvaujantys ir (ar) dalyvavę atliekant LRT auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metai.
 5. LRT etikos kontrolierius dėl Tarybos pareikšto nepasitikėjimo juo gali būti atšauktas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių.
 6. LRT etikos kontrolierius negali būti atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai:
 1. jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
 2. jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba paaiškėja, kad neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.
 1. LRT etikos kontrolieriaus įgaliojimai nutrūksta, kai:
 1. jis atsistatydina;
 2. pasibaigus jo kadencijai jis atleidžiamas iš pareigų;
 3. jis miršta;
 4. jis atleidžiamas iš pareigų šio straipsnio 6 dalyje numatytu pagrindu.
 1. LRT etikos kontrolieriui darbo užmokestis mokamas iš LRT lėšų. Lėšos, skirtos LRT etikos kontrolieriui, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos šio įstatymo numatytoms LRT etikos kontrolieriaus funkcijoms atlikti.

16 straipsnis. LRT etikos kontrolieriaus funkcijos, teisės ir atskaitomybė

 1. LRT etikos kontrolierius:
 1. prižiūri, kaip LRT žurnalistai laikosi Visuomenės informavimo etikos kodekso, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos dėl žurnalistikos etikos ir LRT žurnalistų etikos kodekse nustatytų pagrindinių profesinės etikos taisyklių ir principų;
 2. nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl LRT radijo ir (ar) televizijos programų turinio;
 3. nagrinėja Tarybos, LRT generalinio direktoriaus, LRT administracijos ar darbuotojų kreipimusis ir teikia išvadą dėl LRT žurnalistų veiklos, galimo profesinės etikos nuostatų, nustatytų LRT žurnalistų etikos kodekse, pažeidimo;
 4. savo iniciatyva nagrinėja LRT žurnalistų veiklos atvejus dėl galimo profesinės etikos nuostatų pažeidimo;
 5. vertina LRT žurnalistų veiklą vadovaudamasis Visuomenės informavimo etikos kodeksu, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija dėl žurnalistikos etikos ir LRT žurnalistų etikos kodeksu, atsižvelgdamas į faktinį jų veiklos turinį, kuris apima LRT programose, visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją;
 6. atsako į LRT generalinio direktoriaus ar Tarybos pateiktus klausimus, susijusius su LRT žurnalistų profesine etika;
 7. teikia siūlymus dėl LRT žurnalistų etikos kodekso pakeitimo;
 8. kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Tarybai;
 9. organizuoja LRT darbuotojams profesinės etikos mokymus.
 1. LRT etikos kontrolierius turi teisę gauti Tarybos nutarimus, posėdžių medžiagą ir protokolus, LRT generalinio direktoriaus įsakymus bei kitus dokumentus ir informaciją, būtiną jo funkcijoms atlikti, be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos bei kituose posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami su LRT etikos kontrolieriaus vykdoma veikla susiję klausimai.
 2. LRT etikos kontrolieriaus funkcijos, teisės ir pareigos bei darbo organizavimo tvarka nustatomos LRT etikos kontrolieriaus veiklos nuostatuose, kuriuos tvirtina Taryba.
 3. LRT etikos kontrolieriaus sprendimai dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų turi būti skelbiami LRT interneto svetainėje.

17 straipsnis. LRT vidaus audito tarnybos vadovas

 1. LRT vidaus audito tarnybos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip, taip pat LRT įstatais ir LRT vidaus audito tarnybos nuostatais. LRT vidaus audito tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarybai.
 2. LRT vidaus audito tarnybos vadovą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Taryba. LRT vidaus audito tarnybos vadovas į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT vidaus audito tarnybos vadovas pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 3. Pretendentams į LRT vidaus audito tarnybos vadovo pareigas, taip pat į šias pareigas paskirtiems asmenims taikomi tie patys reikalavimai, kurie pagal Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą taikomi vidaus audito tarnybos vadovui, nebent šis įstatymas nustatytų kitaip. Taryba gali nustatyti papildomų LRT vidaus audito tarnybos vadovui taikytinų reikalavimų, kurie skelbiami viešo konkurso sąlygose.
 4. LRT vidaus audito tarnybos vadovas atlieka funkcijas, kurios pagal Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą priskirtos vidaus audito tarnybos vadovui, nebent šis įstatymas nustatytų kitaip. LRT vidaus audito tarnybos vadovo kompetencija, teisės ir pareigos bei darbo organizavimo tvarka nustatomos LRT įstatuose ir LRT vidaus audito tarnybos nuostatuose, kuriuos tvirtina Taryba.
 5. LRT vidaus audito tarnybos vadovas dėl Tarybos pareikšto nepasitikėjimo juo gali būti atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių.
 6. LRT vidaus audito tarnybos vadovas negali būti atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai:
 1. jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
 2. jis netenka nepriekaištingos reputacijos arba paaiškėja, kad jis neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
 1. LRT vidaus audito tarnybos vadovo įgaliojimai nutrūksta, kai:
 1. pasibaigus jo kadencijai jis atleidžiamas iš pareigų;
 2. jis atsistatydina;
 3. jis miršta;
 4. jis atleidžiamas iš pareigų šio straipsnio 6 dalyje numatytu pagrindu.
 1. LRT vidaus audito tarnybos vadovui darbo užmokestis mokamas iš LRT lėšų. Lėšos, skirtos LRT vidaus audito tarnybos veiklai užtikrinti, turi būti numatytos LRT metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje ir naudojamos tik įstatymų numatytoms LRT vidaus audito tarnybos funkcijoms atlikti.

III SKYRIUS

LRT TURTAS, FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA

18 straipsnis. LRT turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principai

 1. Valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas LRT veiklai užtikrinti, Vyriausybės nustatyta tvarka perduodamas LRT pagal patikėjimo sutartį. Sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise priima Vyriausybė. Jeigu šis įstatymas nenustato kitaip, pagal patikėjimo sutartį valstybės perduotą turtą LRT valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu.
 2. Be šio straipsnio 1 dalyje numatyto turto, LRT taip pat valdo, naudoja jai nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja. Turtas, kurį LRT valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:
 1. valstybės investuotas turtas;
 2. pajamos, gautos iš LRT komercinės ir ūkinės veiklos;
 3. lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
 4. kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;
 5. iš valstybės biudžeto lėšų ir iš šios dalies 2, 3 ir 4 punktuose numatytų lėšų įsigytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įsigytą už Europos Sąjungos paramą, valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;
 6. dovanotas turtas;
 7. paveldėtas turtas;
 8. turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų;
 9. pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant šios dalies 1–8 punktuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir jais disponuojant, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.
 1. LRT turtą, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi Tarybos nustatyta tvarka ir sudarydama tik tokius civilinius sandorius, kurie neprieštarauja LRT steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. LRT pastatai ir žemė negali būti parduodami, perleidžiami ar įkeičiami.
 2. Ilgalaikį turtą, išskyrus LRT pastatus ir žemę, kurio kiekvieno objekto likutinė vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų, LRT gali parduoti, perleisti ar nurašyti tik gavusi Vyriausybės leidimą.
 3. Ilgalaikį turtą, išskyrus LRT pastatus ir žemę, kurio kiekvieno objekto likutinė vertė yra mažesnė negu 50 000 eurų, LRT gali parduoti, perleisti ar nurašyti gavusi Tarybos leidimą.
 4. Ilgalaikį visiškai nusidėvėjusį turtą ir trumpalaikį turtą LRT gali parduoti, perleisti ar nurašyti LRT generalinio direktoriaus įsakymu.
 5. LRT turtu negalima užtikrinti trečiųjų asmenų prievolių vykdymo.

19 straipsnis. LRT finansinė ir ūkinė veikla

 1. LRT finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos.
 2. LRT šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai vykdo komercinę, ūkinę, leidybos veiklą.
 3. LRT skiriamos lėšos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete nurodomos atskira eilute. Už LRT programų siuntimą, LRT interneto svetainės veiklą iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos nurodomos atskiroje programoje.
 4. LRT netaikomas bankroto procesas.
 5. LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro užpraeitų metų faktiškai gautų 1 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizo pajamų. LRT skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis už 2019 metais LRT skirtus valstybės biudžeto asignavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XIV-645, 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24254

20 straipsnis. LRT reorganizavimas ir likvidavimas LRT reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS