LRT finansinė ataskaita 2023 m.
Skaityti
LRT finansinė ataskaita 2022 m.
Skaityti
LRT finansinė ataskaita 2021 m.
Skaityti
LRT finansinė ataskaita 2020 m.
Skaityti
LRT finansinė ataskaita 2019 m.
Skaityti
LRT finansinė ataskaita 2018 m.
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-31
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-31 ir audito išvada
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-31 ir audito išvada
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-03-31
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-31 ir audito išvada
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31 ir audito išvada
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30
Skaityti
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31
Skaityti
2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada
Skaityti
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2023 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada
Skaityti
2022 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2022 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada
Skaityti
2021 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada
Skaityti
2020 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Skaityti