LRT – įtrauki, įvairi ir pažangi: organizacinės vertybės padeda tapti pavyzdžiu kitiems

Skirtingos idėjos, nuomonės ir patirtys, kylančios iš darbuotojų, stiprina kiekvieną organizaciją – LRT siekia ugdyti darbuotojus ir su LRT bendradarbiaujančius asmenis įvairovės ir įtraukties srityje. Tai įtvirtinta ir šiemet parengtoje bei patvirtintoje LRT Lygių galimybių ir įvairovės politikoje.

LRT pasisako už tai, kad kiekvienas ar kiekviena gali naudotis visomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis nepaisant jokių skirtumų – lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (-ų) pagrindu.

„Įtrauktis ir įvairovė – viena iš LRT prioritetinių veiklos krypčių: siekiama ne tik užtikrinti lyčių balansą tarp vyrų ir moterų, atlygio pusiausvyrą, bet ir užtikrinti visuotines žmonių teises ir laisves nepaisant skirtumų, tai atsispindi ir visais LRT kanalais transliuojamame turinyje. Norime būti įtraukūs, pažangūs ir tapti pavyzdžiu kitoms organizacijoms“, – teigia LRT Administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel.

Visiems darbuotojams suteikiama galimybė puoselėti individualumą bei išnaudoti savo asmeninį potencialą. Šių vertybių laikomasi ir transliuojant visų LRT kanalų turinį – televizijos bei radijo laidas, filmus, straipsnius, nuotraukas.

Paskutinių metų duomenimis, organizacijoje vyrų ir moterų balansas yra beveik lygus – 2021 m. dirbo 294 vyrai ir 300 moterų, 2022 m. – 270 vyrų ir 262 moterys. Organizacijoje dirba įvairaus amžiaus asmenys, vidutinis darbuotojo amžius – 43,5 m. (2021 m. duomenimis). 2023 m. birželio mėnesio duomenimis, organizacijoje dirba 24 proc. darbuotojų, kurių amžius yra nuo 55 metų. Vyriausias LRT darbuotojas yra 73 metų amžiaus, jauniausias – 19 metų.

LRT užtikrina, jog esamiems ir potencialiems darbuotojams suteikiamos lygios galimybės visose darbuotojo kelio organizacijoje pakopose ir personalo valdymo praktikose, siekiama išlaikyti lyčių balansą. Organizacijoje puoselėjama tolerancija ir įtrauki darbo aplinka, kuriama komandos įvairovė, netoleruojamos patyčios ar bet koks priekabiavimas visose organizacijos grandyse. LRT didindama darbuotojų įtrauktį, organizuoja darbuotojų darbines grupes (fokus grupės) ir kviečia prisijungti skirtingų padalinių, pareigų, amžiaus bei stažo darbuotojus. Šiose darbinėse grupėse aptariami ir ieškoma sprendimų svarbiems ir turintiems įtakos darbuotojų gerovei klausimai, kaip vertybių diegimas, tvarumo klausimai, vidinės komunikacijos klausimai ir pan.

LRT siekia užtikrinti, kad organizacijoje ir toliau nebūtų atlygio atotrūkio tarp vienodų kompetencijų vyrų ir moterų. Taip pat bus tęsiamas 2019-aisiais prasidėjęs dalyvavimas BBC inicijuotame projekte „50:50“, kuriuo siekiama padėti moterims ir vyrams būti vienodai atstovaujamiems žiniasklaidoje ir taip gerinti viso turinio bei žurnalistikos kokybę.

Siekiant sumažinti galimą darbuotojų atskyrimą dėl priklausymo tam tikroms visuomenės grupėms, LRT sudaro sąlygas darbuotojams, turintiems vaikų, dirbti nuotoliniu ar hibridiniu būdu. Įtvirtinant šias organizacines vertybes buvo parengta LRT Lygių galimybių ir įvairovės politika, kurią kūrė LRT generalinė direktorė ir specialiai iš LRT darbuotojų surinkta Įvairovės ir įtraukties grupė.

Šių vertybių laikymasis atsispindi ir LRT turinyje (audio ir video formatu, nuotraukose, straipsniuose) – visuose LRT kanaluose siekiama parodyti kultūrų, požiūrių, vertybių ir patirčių įvairovę, kurią lemia žmonių amžius, lytis, etninė kilmė, religija, lytinė orientacija, socio-ekonominė padėtis, negalia ir kiti skirtumai.