Praneškite apie korupciją ar kito pobūdžio piktnaudžiavimo atvejus

Kviečiame pranešti, jei pastebėjote korupcijos požymių turinčius ar kito pobūdžio piktnaudžiavimo atvejus LRT veikloje.

Pranešimus anonimiškai arba asmeniškai gali teikti tiek LRT darbuotojai, tiek trečiosios šalys, pastebėjusios LRT darbuotojus netinkamai atliekant savo tarnybines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant LRT turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Apie tai pranešti galima trimis būdais:

 • užpildant žemiau pateiktą formą;
 • tiesiogiai el. paštu pranesk@lrt.lt;
 • išsiunčiant informaciją paštu LRT (S. Konarskio g. 49, Vilnius), įrašius „Pranešimas korupcijos prevencijos pareigūnui“.

Rekomenduojame informaciją apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimus formą.

Apie korupcijos atvejus taip pat galima pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai čia.

Svarbu

Atkreipiame dėmesį

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo į Jūsų pranešimus platforma, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Praneškite

Privatumo politika

Su asmens duomenų tvarkymo tvarka susipažinkite LRT privatumo politikoje.

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus LRT gali pateikti LRT darbuotojai, kuriuos su LRT sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (autorinių/paslaugų (vykdančių individualią veiklą) sutarčių šalys, (fiziniai asmenys) ir pan.; konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba asmenys, kurie apie pažeidimą LRT sužinojo įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka¹.

¹Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie LRT:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su LRT.

Pranešimo pateikimo būdai:

 • siunčiant paštu LRT (adresu S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius) užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą. Siunčiant pranešimą paštu, ant voko, kuriame yra apie pažeidimą pateikiama informacija, po adresato pavadinimu turi būti dedama žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • elektroniniu paštu: atsiunčiant informaciją apie pažeidimą LRT elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@lrt.lt;
 • žodžiu, atvykus į LRT, adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius, pas kompetentingą subjektą.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti užpildant nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kuriame turi nurodyti:

 1. informaciją pagrindžiančias faktines aplinkybes (kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas ar jį rengiamasi padaryti ir pan., galimi tokio asmens motyvai darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą data, aplinkybės ir pan.);
 2. LRT darbuotojo, apie kurį teikiama informacija, vardą, pavardę ir pareigas, jei informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, ir kitą svarbą informaciją, padėsiančią identifikuoti galimai pažeidimą padariusį LRT darbuotoją;
 3. asmens vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti bei kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti;
 4. ar apie šį pažeidimą jau pranešta, jei taip, – kam pranešta, ar gautas atsakymas;
 5. ar pageidauja būti informuotas apie informacijos apie pažeidimą gavimo faktą, nagrinėjimo eigą ir rezultatus;
 6. kad informacija apie pažeidimą teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka už korupcijos prevenciją LRT atsakingas asmuo.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio LRT generalinio direktoriaus pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) nuostatomis, įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. Sąrašą pareigybių, į kurias kandidatuojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal KPĮ 15 str. nuostatas, galite rasti čia.

Viešųjų ir privačių interesų valdymas

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) siekia užtikrinti, kad vykdoma veikla būtų kuo skaidresnė, todėl interesų derinimo ir interesų konfliktų vengimas yra kasdienė kiekvieno LRT darbuotojo pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas iš jų turi imtis aktyvių veiksmų, kad prioritetas būtų visuomet teikiamas LRT interesams. LRT darbuotojas negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba juos paveikti ar bandyti paveikti, kitaip siekti įtakoti sprendimus, jeigu jie yra susiję su jo privačiais interesais. Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, LRT yra patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pasitikėjimo kanalais gaunamų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
Skaityti
VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos korupcijos prevencijos 2022–2024 m. veiksmų planas
Skaityti
LRT korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas
Skaityti
LRT atsparumo korupcijai politika
Skaityti
LRT darbuotojų etiško elgesio kodeksas
Skaityti
2019 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
Skaityti
2019 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita
Skaityti
2020 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
Skaityti
2020 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita
Skaityti
2021 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
Skaityti
2021 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita
Skaityti
LRT korupcijos prevencijos 2022–2024 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 2022 metų vykdymo ataskaita
Skaityti
LRT korupcijos prevencijos 2022-2024 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų vykdymo ataskaita
Skaityti
Atsparumo korupcijai lygio LRT 2019 m. nustatymas
Skaityti
Atsparumo korupcijai lygio LRT 2020 m. nustatymas
Skaityti
Atsparumo korupcijai lygio LRT 2021 m. nustatymas
Skaityti
Atsparumo korupcijai lygio LRT 2022 m. nustatymas
Skaityti
Atsparumo korupcijai lygio LRT 2023 m. nustatymas
Skaityti
Nustatyti korupcinio pobūdžio pažeidimai

Šiuo metu skelbtinos informacijos nėra.