Saugos ir sveikatos politika


Politikos tikslas

LRT darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslas – užtikrinti, kad VšĮ „Lietuvos nacionalinės radijo ir televizijos“ (toliau – LRT) darbuotojų saugos ir sveikatos kultūra būtų kiekvieno LRT dirbančio darbuotojo kasdieninio darbo dalis. Politika apibrėžia pagrindinius LRT darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principus, kuriuos kiekvienas darbuotojas turi žinoti ir taikyti savo darbe.

Įstatymų numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) reikalavimus LRT vertina kaip minimalų standartą ir įsipareigoja savo darbuotojams bei kitiems asmenims, susijusiems su LRT veikla, suteikti saugias ir sveikas darbo sąlygas, jas nuolat gerinti, užtikrinti visų darbo procesų saugumą.

Pagrindinis siekis

Pagrindinis LRT siekis – skatinti darbuotojų sąmoningą požiūrį į saugią ir sveiką darbo aplinką.

DSS principai

LRT, vykdydama savo veiklą, supranta rizikas, su kuriomis susiduria darbuotojai, todėl šios politikos tikslą galima pasiekti tik laikantis žemiau išvardintų principų:

  • Nuolat atnaujinti darbuotojų saugos ir sveikatos vidinius dokumentus.
  • Nuolat identifikuoti rizikas, jas vertinti ir nustatyti jų kontrolės prevencines priemones.
  • Nuolat informuoti, instruktuoti, mokyti ir prižiūrėti darbuotojus, kad būtų užtikrintas darbuotojų saugumas atliekant įvairias LRT vykdomas veiklas.
  • Skirti pakankamai įmonės resursų darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui.
  • Darbo užduotims atlikti skirti tik kompetentingus ir apmokytus darbuotojus.
  • Atlikti periodinius auditus, kurių pagalba būtų nuolat patikrinama ar įstaiga atitinka šios politikos tikslus ir teisės aktų numatytus reikalavimus.

Atsakomybės

Visų lygių vadovai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos informacijos sklaidą, rūpinasi savo darbuotojais, skiria pakankamai išteklių ir mokymų, kurių reikia tam, kad jiems pavaldūs darbuotojai darbus galėtų atliktų saugiai, nesukeliant pavojaus sau, kolegai bei aplinkai.

Visi LRT darbuotojai įsipareigoja vykdyti savo pareigas laikantis visų saugumo priemonių, bei laikytis šios politikos ir teisės aktų numatytų reikalavimų.

Kiekvienas LRT darbuotojas prisiima atsakomybę už saugią ir sveiką darbo aplinką ir vadovaujasi pagrindiniu principu: „Aš saugau tave, o tu – mane“.